Polityka prywatności

www.happy-plants.pl

 Celem dochowania staranności w zakresie ochrony danych osobowych i spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w przepisach, informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Przemysław Stępniewski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Stępniewski przy ul. Hery 25 D lok. 45, 01-597 Warszawa, NIP: 5222633553, REGON: 520299479, dalej jako „Administrator”.
 2. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pomocą wiadomości przesłanej w formie elektronicznej na adres hello@happy-plants.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej.

§2 SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe użytkowników są zbierane za pośrednictwem strony internetowej poprzez   wykorzystanie następujących sposobów:
 2. podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta w celu założenia Konta;
 3. podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez formularz edycji danych dostępny za pośrednictwem Konta w celu dokonania zakupu;
 4. zapisanie się do newsletter ’a;
 5. zebranie danych za pośrednictwem plików Cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików Cookies. 
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§3 INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej:

Rodzaj danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna
Imię Nazwisko Adres e-mail Nazwa UżytkownikaNumer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)Informacje na temat metody płatności Informacje na temat posiadanych zniżekAdres rozliczeniowy Adres do wysyłki  Historia zakupówWykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie na żądanie Użytkownika czynności przed zawarciem takiej umowy, w tym: – rejestracja oraz utrzymywanie Konta Użytkownika;-  obsługa zamówień;- wysyłka i odbiór zamówień;- obsługa reklamacji.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych.Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)
Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń.Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń).
Marketing bezpośredniArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika/Klienta)
Adres e-mailŚwiadczenie usługi wysyłki newsletter’aArt. 6 ust. 1 lit. b RODO(Wykonanie umowy)
Wysyłka zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)
Dane podane w formularzach kontaktowych lub korespondencji Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane listownie, za pomocą korespondencji elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu internetowegoArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu z Klientem/potencjalnym Klientem Sklepu internetowego)
Informacje o ruchu użytkownika na stronie internetowejSzczegółowe cele przetwarzania zostały wskazane w §7 ust. 2 Polityku prywatności Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)
Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora podane przez Użytkownika/KlientaWykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.Art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu ciągłości funkcjonowania Sklepu internetowego) w zw. z Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

§3 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowanego celu, w tym:
 2. do momentu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;
 3. do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a (Zgoda Użytkownika/Klienta) lub art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes administratora).
  1. Okres przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 1 lit. a i c powyżej może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;
 2. hostingowdacy – home.pl
 3. pośrednikom płatności;
 4. dostawcom usług informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;
 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;

§5 PRZETWARZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

§6  PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI 

Prawo dostępu do danychArt. 15 RODO. Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
Prawo do sprostowania i uzupełnieniaArt. 16 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięciaArt. 17 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzaniaArt. 18 RODOIstota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
Prawo do przenoszenia danych Art. 20 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoArt. 77 RODOIstota prawa: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  
 • Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę lub wnieść sprzeciw poprzez przesłanie stosownej informacji na adres hello@happy-plants.pl.

§7 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika strony internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej w następujących celach:
 3. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 4. zapamiętywania wybranych towarów dodanych do Formularza Zamówienia w celu złożenia Zamówienia;
 5. zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego
 6. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
 7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej, w tym informacji o ilości oraz częstotliwości odwiedzania strony internetowej.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

§8  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności może ulegać okresowym modyfikacjom, które publikowane będą pod adresem https://happy-plants.pl/.
 2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia ich na tej stronie.

PLIKI COOKIES – KOMUNIKAT
Opcja nr 1
Serwis HAPPY PLANTS wykorzystuje pliki Cookies. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z
plików Cookies wybierając odpowiednią opcję znajdującą się poniżej lub poprzez zmianę ustawień
przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików Cookies
znajdują się w Polityce Prywatności.
Akceptuję wszystkie pliki
Cookies

Akceptuję pliki Cookies,
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony

Ustawienia plików Cookies