Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPY PLANTS

boring (but important) staff to read

§ 1. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki:
 2. dokonywania przez Klientów Zakupu Produktów od Happy Plants za pośrednictwem Sklepu, w tym ogólne warunki zawieranej w ten sposób Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Happy Plants;
 3. świadczenia drogą elektroniczną Usług przez Happy Plants na rzecz Klienta, w tym ogólne warunki zawieranej w ten sposób Umowy o świadczenie Usługi pomiędzy Klientem a Happy Plants. W tym zakresie Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy na Stronie Internetowej, w tym na Trwałym Nośniku (w pliku w formacie PDF) lub na piśmie (w celu uzyskania Regulaminu na piśmie konieczne jest podanie Happy Plants danych adresowych Klienta umożliwiających wysyłkę Regulaminu pocztą tradycyjną), a na żądanie Klienta – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta (w celu uzyskania Regulaminu w takiej formie, konieczne jest podanie Happy Plants adresu poczty e-mail Klienta w celu umożliwienia wysyłki pliku elektronicznego z Regulaminem).

§ 2. Definicje.

 1. Użyte w Regulaminie określenia, które zapisane zostały wielką literą (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej) należy rozumieć zgodnie z ich poniższymi definicjami:
  1. „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;„Funkcjonalność” – zdolność Usługi lub Produktu do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;„Happy Plants” – Przemysław Stępniewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: „Przemysław Stępniewski”, ul. Hery 25D lok. 45, 01-497 Warszawa, NIP 5222633553, REGON 520299479, tel. +48 502 44 99 66, e-mail: hello@happy-plants.pl;„Hasło” – utworzony przez Klienta ciąg znaków, umożliwiający dostęp do Usługi Konto Klienta przy wykorzystaniu Loginu; „Interoperacyjność” – zdolność Usługi do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi tego samego rodzaju;„Klient” – podmiot składający Zamówienie lub dokonujący Rejestracji, a także Strona Umowy z Happy Plants;„Kompatybilność” – współdziałanie Usługi ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Happy Plants czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;„Login” – adres e-mail Klienta podany przez niego podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Usługi Konto Klienta przy wykorzystaniu Hasła;„Newsletter” – list elektroniczny otrzymywany cyklicznie przez Klienta od Happy Plants na podany przez Klienta w tym celu adres-email, w ramach Usługi Newsletter;„Potwierdzenie zawarcia Umowy” – potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość przekazywane przez Happy Plants Klientowi na Trwałym Nośniku, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, zgodnie z wymogami Ustawy o prawach konsumenta; „Produkt” – stanowiące rzeczy ruchome towary będące przedmiotem Zamówienia, a także Umowy sprzedaży pomiędzy Happy Plants a Klientem;„Przedsiębiorca Jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; „Regulamin” – niniejszy dokument;„Rejestracja” – przyjęcie przez Klienta oferty Happy Plants na świadczenie Usługi, składane w sposób opisany w Regulaminie (oferty Happy Plants dotyczące Usług można przyjąć wyłącznie bez zastrzeżeń, chyba że sama oferta wyraźnie stanowi inaczej);„Siła Wyższa” – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki, stany wyjątkowe, epidemie, itp.;„Sklep” – udostępniana na Stronie Internetowej teleinformatyczna platforma sprzedażowo-zakupowa Happy Plants, umożliwiająca Klientom składanie Zamówień i dokonywanie Rejestracji;„Strony” – Happy Plants oraz Klient (każde z osobna jako: „Strona”);„Strona Internetowa” – strona internetowa prowadzona w sieci Internet przez Happy Plants pod adresem https://happy-plants.pl;„Środowisko cyfrowe” – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usługi lub w celu korzystania z niej;„Trwały Nośnik” – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Happy Plants przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności: papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms, pliki w formacie PDF (dla ich otwarcia potrzebne jest posiadanie na Urządzeniu oprogramowania umożliwiającego otwarcie i przeglądanie plików w formacie PDF;„Umowa” – zawierana pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży Produktu/ów (dalej również jako: „Zakup”) lub Umowa o świadczenie Usługi. Umowa jest umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;„Urządzenie” – wykorzystywany przez Klienta do korzystania z Usługi sprzęt, umożliwiający korzystanie ze stron internetowych (w szczególności komputer, smartfon lub tablet), spełniający wymagania opisane w treści niniejszego Regulaminu;„Usługa” – świadczona drogą elektroniczną, cyfrowa: Usługa Newsletter lub Usługa Konto Klienta lub Usługa Sklep;„Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  1. Zamówienie” – składana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta Klienta związania się Umową o Zakup Produktu z Happy Plants, zgodnie z treścią tego Zamówienia i zgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem.

§ 3. Warunki ogólne.

 1. Mocą Umowy o Zakup Produktu (Umowy sprzedaży) Happy Plants zobowiązuje się do przeniesienia na własność Klienta i wydania mu Produktu zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu i w niniejszym Regulaminie (oraz w ewentualnych dodatkowych, wzajemnie i wyraźnie zaakceptowanych uzgodnieniach Stron), a Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków tego Zakupu, w szczególności do odbioru Produktu i zapłaty Happy Plants ceny.
 2. Mocą Umowy o świadczenie Usługi Happy Plants zobowiązuje się do świadczenia Klientowi Usługi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków korzystania z tej Usługi.
 3. Happy Plants nie przewiduje minimalnego czasu zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.
 4. Przed złożeniem Zamówienia oraz przed Rejestracją, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem wraz z wszelkimi jego załącznikami.

§ 4. Produkty, Zamówienie.

 • Zamówienia dokonuje się spośród informacji o Produktach aktualnie dostępnych w Sklepie, za pośrednictwem interaktywnego formularza tam publikowanego. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien postępowań zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie (w szczególności: złożenie Zamówienia poprzedza dodanie wybranych Produktów do tzw. koszyka, a następnie kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego równoważnego).
 • W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), numeru NIP (opcjonalnie), adresu, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres), adresu e-mail, numeru telefonu.
 • Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta Klienta (możliwe są tzw. zakupy bez rejestracji).
 • Przed złożeniem Zamówienia Klient wybiera sposób płatności oraz sposób dostarczenia zamówionych Produktów.
 • Po wysłaniu Zamówienia, Happy Plants niezwłocznie wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o jego przyjęciu. Informacja ta nie stanowi Potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. Happy Plants niezwłocznie przystąpi do weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, a następnie poinformuje Klienta o jej wynikach nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych. Przekazana Klientowi w tym terminie informacja o negatywnym wyniku weryfikacji oznacza nieprzyjęcie oferty Klienta przez Happy Plants. Przekazana Klientowi w tym terminie informacja o pozytywnych wynikach weryfikacji lub też brak odpowiedzi Happy Plants jest równoznaczny z przyjęciem oferty Klienta i zawarciem Umowy. Happy Plants przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku Potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość, rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu. 

§ 5. Płatności.

 1. Zakup Produktu podlega opłacie. Wszystkie informacje o cenach Produktów, a także opłatach za ich dostawę oraz inne ewentualne płatności są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT.
 2. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Happy Plants ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Happy Plants. Jeżeli Happy Plants nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.
 3. Jeżeli Happy Plants nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia oraz dotyczących kosztu zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty za Produkty i dostawę (w wysokości odpowiadającej cenie Produktu oraz wysokości kosztów dostawy – o łącznej wysokości tych należności Klient jest informowany bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia):
  1. Przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany Klientowi przez Happy Plants – w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Realizacja przez Klienta przelewu bankowego może podlegać opłacie, zgodnie z warunkami świadczenia takiej usługi przez jego bank.
  2.Szybkim przelewem online lub kartą płatniczą z wykorzystaniem usług pośrednika płatności – w terminie 7 dni od _dnia złożenia Zamówienia. Ta metoda płatności może podlegać opłacie dodatkowej zgodnie z bieżącą ofertą jej dostawcy (o ewentualnej opłacie i jej wysokości Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia). Dane pośrednika, regulamin systemu płatności on-line, a także inne informacje tego pośrednika dla Klienta będą dostępne za pośrednictwem strony płatności, na którą nastąpi przekierowanie;3. za pobraniem (dotyczy Zamówień z dostawą za pobraniem) – płatność przy odbiorze Produktu. 
 5. Brak terminowego uiszczenia przez Klienta przedpłaty, o której mowa w ust. 4 upoważnia Happy Plants do odstąpienia od Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do wpłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie (nie krótszym niż 3 dni). Oświadczenie o odstąpieniu Happy Plants przekaże Klientowi pocztą e-mail lub tradycyjną – na podany przez Klienta adres.
 6. Wszelkie przedpłaty Klienta uiszczane przed dostarczeniem mu Produktu mają charakter zaliczki, która zostanie zarachowana na poczet ceny w momencie dostarczenia Produktu Klientowi. W przypadku Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Jednoosobowymi – jeżeli Umowa nie dojdzie do skutku lub nie zostanie wykonana z jakichkolwiek przyczyn lub jeżeli którakolwiek ze Stron od Umowy odstąpi, Happy Plants niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwraca Klientowi wszelkie otrzymane od niego w ramach tej Umowy płatności i przedpłaty (z zastrzeżeniem jednak pierwszeństwa szczegółowych regulacji dotyczących rozliczeń świadczeń wzajemnych Stron, jeżeli Klient zdążył już otrzymać swoje świadczenie). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami Jednoosobowymi, jeżeli Happy Plants odstąpi od Umowy lub rozwiąże Umowę – z przyczyn leżących po stronie Klienta – przedpłaty nie podlegają zwrotowi (w pozostałych przypadkach Happy Plants zwróci Klientowi przedpłaty nie później niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem jednak pierwszeństwa szczegółowych regulacji dotyczących rozliczeń świadczeń wzajemnych Stron, jeżeli Klient zdążył już otrzymać swoje świadczenie). 
 7. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Happy Plants faktur elektronicznych do rozliczeń Umowy. Klient może tę zgodę wycofać w każdym czasie przekazując taką informację Happy Plants na jego dane kontaktowe wskazane w § 2.

§ 6. Dostawa.

 1. Happy Plants dostarcza Klientowi Produkty w sposób wybrany przez Klienta spośród sposobów dostawy oferowanych przez Happy Plants stosowanie do rodzaju i wielkości Zamówienia (w szczególności: za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłki pocztowej lub do tzw. paczkomatu). O dostępnych dla danego Zamówienia sposobach dostawy oraz ich koszcie Klient jest informowany bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. 
 2. Produkty stanowiące nasiona lub sadzonki (w tym karpy dalii) mają charakter sezonowy. Oznacza to, że ich wysyłka następuje wyłącznie do 15 maja danego roku (nie później niż do 15 maja danego roku). Zamówienia na te Produkty dostarczane w danym roku kalendarzowym mogą być składane najpóźniej do 1 maja  tego roku. Produkty stanowiące nasiona lub sadzonki (w tym cebule kwiatów) mają charakter sezonowy. Oznacza to, że ich wysyłka następuje wyłącznie do 15 grudnia danego roku (nie później niż do 15 grudnia danego roku). Zamówienia na te Produkty dostarczane w danym roku kalendarzowym mogą być składane najpóźniej do 1 grudnia  tego roku.   Zamówione książki i produkty Laury Stoddart będziemy wysyłać w okresie jesiennym, razem z cebulami tulipanów i narcyzów,  od końca września / początku października 2023.Kończymy wysyłkę do końca listopada / początku grudnia 2023.Istnieje możliwość zakupu produktu bez zakupu cebul, ale harmonogram wysyłki pozostaje ten sam.
 3. Happy Plants może wstrzymać się z wysyłką Produktów do momentu uiszczenia przez Klienta przedpłaty, o której mowa w § 5 ust. 4. 
 4. W razie opóźnienia Happy Plants w dostarczeniu Produktu, Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 Kodeksu Cywilnego stosuje się.
 5. Jeżeli Klient pozostając w zwłoce nie dokona odbioru Produktu w terminie (tj. nie odbierze go bezpośrednio od doręczyciela albo nie odbierze go z tzw. paczkomatu lub placówki, w której przechowywana jest nieodebrana przesyłka w wyznaczonym przez doręczyciela terminie), co spowoduje zwrot Produktu do Happy Plants – Happy Plants jest uprawniona do odstąpienia od Umowy dotyczącej tego Produktu, bez wyznaczania terminu dodatkowego. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną – na adres podany przez Klienta. 
 6. Jeżeli Klient dopuścił się zwłoki z odebraniem Produktu, Happy Plants może oddać Produkt na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Happy Plants może również sprzedać Produkt na rachunek Klienta, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że Produkt jest narażony na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Happy Plants obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień Stron przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w przepisach księgi trzeciej tytułu VII działu III Kodeksu Cywilnego (Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych). 

§ 7. Usługi – postanowienia wspólne.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że pozwalają na to możliwości techniczne, w tym parametry i konfiguracja Urządzenia.
 2. Dla prawidłowości działania Usług wymagane są następujące, minimalne parametry i konfiguracje sprzętowe: Urządzenie typu smartfon, komputer lub tablet, wyposażony w przeglądarkę internetową w jej najaktualniejszej wersji oraz dostęp do sieci Internet. 
 3. Usługa Konto Klienta oraz Usługa Newsletter wymagają posiadania przez Klienta czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail.
 4. Zabronione jest udostępnianie przez Klienta osobom trzecim Hasła lub innych danych umożliwiających korzystanie z Usług.
 5. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Usługi jakichkolwiek treści charakterze bezprawnym.
 6. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika danymi osobowymi (w tym adresem e-mail) osoby trzeciej w celu korzystania z Usług.
 7. Świadczenie Usług nie podlega opłacie.
 8. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy. Jeżeli Happy Plants nie dostarczył Usługi, Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Happy Plants nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy może odstąpić od Umowy. Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:
  1. z oświadczenia Happy Plants lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub
  1. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Klienta, a Happy Plants nie dostarczył jej w tym terminie.

Ciężar dowodu dostarczenia Usługi spoczywa na Happy Plants. W razie odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Jednoosobowego od Umowy § 11 ust. 3 lit. j-k stosuje się odpowiednio.

 • Happy Plants nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient żadnego oprogramowania ani danych niebędących składnikiem treści Usługi.
 • Usługi ze swojej istoty nie podlegają aktualizacjom wymagającym instalacji przez Klienta ani integracji (połączenia z elementami środowiska cyfrowego Klienta i włączenia jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową).
 • Ewentualne, szczególne zagrożenia związane  z korzystaniem z Usługi (nieznane z momencie sporządzania niniejszego Regulaminu) będą podawane Klientom do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Happy Plants dokłada wszelkich starań ażeby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Usług. Dane podawane przez Klienta podczas korzystania z Usług zabezpieczone będą kryptograficznie protokołem SSL. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, a także uwagi dotyczące Usług Klient powinien zgłaszać Happy Plants za pośrednictwem jego danych kontaktowych wskazanych w § 2.
 • Stosowane przez Happy Plants środki zabezpieczenia danych mają na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa. Jednakże ze względów technicznych środki te ze swej istoty nigdy nie zagwarantują w pełni tajemnicy przechowywanych danych. Happy Plants zaleca korzystanie przez Klienta z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.  
 • Klient może jednostronnie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Happy Plants na jego dane kontaktowe wskazane w § 2 oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w zakresie świadczenia Usługi. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Klienta do rozwiązania Umowy o świadczenie poszczególnej Usługi w inny sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 • Happy Plants może jednostronnie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć albo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, a także gdy będzie to niezbędne dla: zapobiegnięcia powstaniu istotnych szkód, zapewnienia zgodności działania Happy Plants z przepisami prawa, na żądanie upoważnionych prawnie podmiotów administracji państwowej lub samorządowej. 
 • Happy Plants może wypowiedzieć Klientowi Umowę o świadczenie Usługi za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Happy Plants (całkowitego lub w dotychczasowym kształcie lub w dotychczasowy sposób). 
 • Wypowiedzenie lub jednostronne rozwiązanie Umowy Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Jednoosobowemu zawsze wymaga wskazania ważnej przyczyny, a także uprzedniego, bezskutecznego wezwania do dobrowolnego zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 3 dni (o ile stanowią one przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy).

§  8. Usługa Sklep.

 1. Usługa Sklep polega na zapewnieniu Klientowi przez Happy Plants możliwości składania Zamówień lub Rejestracji za pośrednictwem Sklepu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Sklep jest zawierana poprzez dokonanie przez Klienta czynności faktycznej – przystąpienia do korzystania ze Sklepu na Stronie Internetowej. 
 3. Umowa o świadczenie Usługi Sklep jest zawierana na czas określony liczony od momentu przystąpienia przez Klienta do korzystania ze Sklepu na Stronie Internetowej, do momentu jej opuszczenia przez Klienta (np. poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej lub przekierowanie się z tego okna na inną stronę internetową).
 4. Klient może zrezygnować z Usługi Sklep w każdym czasie, poprzez opuszczenie Strony Internetowej, w szczególności w sposób opisany w ust. 3 powyżej.
 5. Sama Usługa Sklep nie podlega opłacie. Jednakże Zakup Produktu podlega opłacie – zgodnie z warunkami Umowy o Zakup danego Produktu.

§  9. Usługa Konto Klienta.

 1. Usługa Konto Klienta polega na zapewnieniu Klientowi dostępu do aplikacji Konto Klienta w Sklepie, pozwalającej na składanie Zamówień oraz administrowanie złożonymi przez niego Zamówieniami. W miarę możliwości technicznych, Dostawca może zapewnić dodatkowe funkcjonalności Konta Klienta.
 2. Korzystanie z Usługi Konto Klienta wymaga uprzedniej Rejestracji. W tym celu, Użytkownik musi na Stronie Internetowej kliknąć pole „Zarejestruj się” (lub inne równoważne), a następnie podać za pomocą wyświetlającego się formularza wymagane do świadczenia tej Usługi i zawarcia Umowy dane: adres poczty elektronicznej oraz podać wybrane przez Użytkownika Hasło. Po podaniu niezbędnych danych, należy kliknąć pole „Zarejestruj się” (lub inne równoważne). Na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć (lub skopiować adres URL i wprowadzić w przeglądarkę internetową) w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji, Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku.
 3. W przypadku, w którym Klient zapomniał Hasła, powinien w Serwisie Internetowym kliknąć pole „Zresetuj hasło” (lub inne równoważne), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie. Jeżeli instrukcje nie stanowią inaczej, konieczne jest podanie Happy Plants adresu e-mail podanego podczas Rejestracji, na który to adres e-mail przesłane zostanie hiperłącze (tzw. link), kliknięcie którego spowoduje inicjację procedury zmiany Hasła – Klient, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się na ekranie, musi określić nowe Hasło, za pomocą którego będzie dalej logował się do Konta Klienta.

§ 10. Usługa Newsletter.

 1. Usługa Newsletter polega na zapisaniu Klienta do listy odbiorców Newsletterów, wysyłanych cyklicznie przez Happy Plants na podawane w tym celu przez Klientów adresy e-mail. Cykliczność wysyłania Newslettera jest uzależniona od bieżących możliwości Happy Plants oraz dostępności informacji w zakresie określonym w ust. 2 (szacunkowo Klient może spodziewać się otrzymywania Newslettera średnio raz na miesiąc). 
 2. Newsletter może zawierać informacje związane z przedmiotem działalności Happy Plants w zakresie prowadzenia Sklepu (ogrodnictwo i uprawa roślin). Dodatkowo, Newsletter może zawierać treści reklamowe lub marketingowe, stanowiące informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia Usługi Newsletter i korzystania z niej.  
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z treści zawartych w Newsletterze wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usługi Newsletter.
 4. W celu skorzystania z Usługi Newsletter (dokonania Rejestracji na Usługę Newsletter), Klient powinien kliknąć pole „Zapisz się do Newslettera” (lub inne równoważne) na Stronie Internetowej i podać adres e-mail (jest niezbędny do świadczenia tej Usługi i zawarcia Umowy). Klient może dokonać Rejestracji również poprzez zaznaczenie i potwierdzenie pola wyboru zapisu do Newslettera podczas Rejestracji do Usługi Konto Klienta albo później – w zakładce „Moje dane” (lub innej równoważnej) w Koncie Klienta (o ile takowe posiada). Po skutecznej Rejestracji na Usługę Newsletter, Klient otrzyma od Happy Plants na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku. 
 5. Usługa Newsletter jest świadczona na czas nieoznaczony, do momentu rozwiązania Umowy w zakresie jej świadczenia. Klient może zrezygnować z Usługi Newsletter w każdym czasie, poprzez kliknięcie w hiperłącze rezygnacji, znajdujące się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub poprzez przekazanie rezygnacji Happy Plants za pośrednictwem jego danych kontaktowych wskazanych w § 2 lub poprzez Konto Klienta, o ile Klient takowe posiada (rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym).

§  11. Odpowiedzialność Happy Plants.

 1. Happy Plants odpowiada wobec Klienta za zgodność świadczenia z Umową na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych oraz (o ile ma zastosowanie) regulujących konkretny rodzaj umowy, np. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Dodatkowo – jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta, a w odniesieniu do Przedsiębiorców Jednoosobowych – przepisy jej rozdziału  4 (Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) oraz rozdziału 5a (dotyczy Umów sprzedaży) – lub rozdziału 5b (dotyczy Umów o dostarczanie usług cyfrowych), zgodnie z ust. 2 lub 3 poniżej.
 2. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych w odniesieniu do Umowy sprzedaży stosuje się w szczególności przepisy rozdziału 5a (Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta) Ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z tymi przepisami, w szczególności:
  1. Nie stosuje się przepisów księgi trzeciej (Zobowiązania) tytułu XI (Sprzedaż) działu II (Rękojmia za wady) Kodeksu cywilnego.
  1. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Happy Plants najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Happy Plants zaakceptował.
  1. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Happy Plants, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie (chyba że Happy Plants wykaże, że: (i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, (ii) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, (iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy),  być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Happy Plants udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  1. Happy Plants nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa pod lit. c powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych pod lit. c oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
  1. Happy Plants ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Happy Plants, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową. Happy Plants nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Happy Plants może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Happy Plants może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Happy Plants. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Happy Plants, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Happy Plants uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
  1. Happy Plants dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Happy Plants. 
  1. Klient udostępnia Happy Plants Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Happy Plants odbiera od Klienta Produkt na swój koszt. 
  1. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
  1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 
  1. Happy Plants odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z lit. f zdanie 2-3;
  1. Happy Plants nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z lit. g-h; 
  1. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Happy Plants próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową; 
  1. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony określonych w niniejszym ustępie; 
  1. z oświadczenia Happy Plants lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
  1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. 
  1. Happy Plants zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 
  1. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową. 
  1. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Happy Plants na jego koszt. Happy Plants zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 
  1. Happy Plants dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
  1. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Dostawcę obowiązków opisanych w niniejszym ustępie.
 3. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usług stosuje się w szczególności przepisy rozdziału 5b (Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) Ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z tymi przepisami, w szczególności:
  1. Usługa jest zgodna z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostaje w szczególności jej: 
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, Funkcjonalność, Kompatybilność, Interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego;
   1. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Klientowi, o którym Klient powiadomił Happy Plants najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Happy Plants zaakceptował.
  1.  Ponadto Usługa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową musi:
   1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Usługi tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   1. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Funkcjonalność, Kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Usługi tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi oraz publiczne zapewnienia złożone przez Happy Plants, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie (chyba że Happy Plants wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy);
   1. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
   1. być zgodne z ewentualną wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi przez Happy Plants przed zawarciem Umowy.
  1. Happy Plants nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową w zakresie określonym lit. b, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usługi odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych pod lit. b zdanie pierwsze oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Usługi.
  1. Usługa musi pozostawać zgodna z Umową przez oznaczony w niej czas jej dostarczania.
  1. Happy Plants ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który to brak wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Usługa miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Domniemanie to nie ma zastosowania, jeżeli:
   1. Środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Happy Plants poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy; 
   1. Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Happy Plants, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
  1. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Happy Plants może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Happy Plants. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi z Umową oraz wartość Usługi zgodnej z Umową.
  1. Happy Plants doprowadza Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową ponosi Happy Plants.
  1. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   1. doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
   1. Happy Plants nie doprowadził Usługi do zgodności z Umową zgodnie z lit. g;
   1. brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Happy Plants próbował doprowadzić ją do zgodności z Umową;
   1. brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego pod lit. f-g;
   1. z oświadczenia Happy Plants lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  1. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową jest istotny.
  1. Po odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi, Happy Plants nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z tej Usługi, z wyjątkiem treści, które:
   1. są użyteczne wyłącznie w związku z tą Usługą;
   1. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z tej Usługi;
   1. zostały połączone przez Happy Plants z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
   1. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  1. Happy Plants udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa pod lit. j, kropki 1-3).
 4. Happy Plants nie udziela gwarancji i nie świadczy usług gwarancyjnych. Happy Plants nie świadczy usług posprzedażnych poza czynnościami podejmowanymi w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub w celu realizacji praw przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi lub niezgodności świadczenia z Umową.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wyłączające lub ograniczające przewidzianą bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Happy Plants względem Klienta.

§  12. Reklamacje i spory konsumenckie.

 1. Klient może składać reklamację z powodu niedotrzymania przez Happy Plants warunków Umowy: pisemnie lub drogą elektroniczną – pocztą e-mail (za pośrednictwem danych kontaktowych Happy Plants wskazanych w § 2). 
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko (lub firmę), adres kontaktowy Klienta, na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację (pocztowy lub mailowy), przedmiot Umowy (wskazanie Usługi lub Produktu), określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, datę zawarcia Umowy, a także podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. Klient wedle swojego uznania może wskazać w reklamacji także inne dane, w tym numer telefonu kontaktowego.
 3. W przypadku braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poproszony o jej uzupełnienie.
 4. Happy Plants rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i udziela odpowiedzi na papierze lub na innym Trwałym Nośniku. Jeżeli reklamacja Konsumenta nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania, uważa się, że została ona uwzględniona.
 5. Spór pomiędzy Happy Plants a Klientem będącym Konsumentem wynikający z Umowy może (ale nie musi) być podany pod rozstrzygnięcie podmiotu prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wpisanego do rejestru takich podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W szczególności, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy takimi Stronami. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek. Jeżeli pozwala na to charakter sporu, spór o prawa majątkowe wynikłe z Umowy zawartej z Konsumentem może (ale nie musi) być poddany na podstawie wniosku rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Jeżeli przemawia za tym charakter sporu z Konsumentem, może (ale nie musi) podlegać on rozpoznaniu poprzez internetową platformę Online Dispute Resolution, dostępną pod adresem (ODR)ec.europa.eu/odr, zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję w sprawie sporów wynikłych z Umowy ma sąd właściwy miejscowo dla adresu Happy Plants.

§ 13. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość.

 1. Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie tam wskazanym, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem ewentualnych kosztów wskazanych w pouczeniu. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Happy Plants przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w  ust. 1 nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt:
  1. nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  1. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi towarami.
 3. Szczegółowe warunki odstąpienia określa Pouczenie o odstąpieniu wraz z formularzem odstąpienia, stanowiące załącznik do Regulaminu.

§ 14. Dane osobowe.

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Happy Plants jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Używanie przez Happy Plants w celu prowadzenia działalności marketingowej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Klienta.
 3. Przed zawarciem Umowy Klient może zostać poproszony o wyrażenie stosownych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne, jednakże Klientowi zostanie wskazane, które zgody są niezbędne do zawarcia Umowy oraz dokonania Zakupu lub świadczenia Usługi.
 4. Szczegółowe warunki przetwarzania, gromadzenia i przechowywania danych Klienta zawarte są w Polityce Prywatności publikowanej na Stronie Internetowej.

§ 15. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zastosowanie ma prawo polskie.
 3. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy prawa. Wszelkie postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane w sposób zapewniający ich zgodność z przepisami prawa, a zwłaszcza w sposób nienaruszający praw Klienta jako Konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego.
 4. Happy Plants będzie porozumiewał się z Klientem za pomocą danych kontaktowych podanych przez niego przy zawarciu Umowy. Klient może kontaktować się z Happy Plants za pomocą jego danych wskazanych w § 2.
 5. Happy Plants zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (z powodu wdrożenia usprawnień technicznych lub modernizacji, zmiany zakresu świadczonych Usług, usprawnienia organizacji obsługi Klientów, zmiany obowiązujących przepisów, treści orzeczenia sądowego lub aktu organu administracji publicznej (w tym postanowienia lub decyzji administracyjnej), zmiany zakresu obowiązków prawnych ciążących na Happy Plants lub uprawnień Klientów wynikających z przepisów prawa, a także gdy z przyczyn niezależnych od Happy Plants nie jest możliwe świadczenie Usług w dotychczasowym zakresie lub w dotychczasowy sposób, w tym z powodu Siły Wyższej). O planowanej zmianie Happy Plants poinformuje w sposób jasny i zrozumiały z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Strony Internetowej oraz dodatkowo, w przypadku Usług świadczonych przez czas nieoznaczony: na podany przez Użytkownika adres e-mail na Trwałym Nośniku.
 6. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 5 nie będą miały zastosowania do już złożonych Zamówień oraz Umów o Zakup Produktów.
 7. W przypadku Usług, zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 4 nie mogą:
  1. mieć negatywnego wpływu na prawa już nabyte przez Klienta;
  1. pogarszać sytuacji kontraktowej Klienta, w tym pogarszać parametrów Usługi świadczonej na jego rzecz;
  1. powodować jakichkolwiek kosztów po stronie Klienta;
  1. dotyczyć istotnych elementów Umowy.

Wyłączenia powyższe nie dotyczą przypadków, w których zmiana jest konieczna wobec zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również treści orzeczenia sądowego lub aktu wydanego przez organ administracji publicznej.

 • W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Klient ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Happy Plants na jego dane kontaktowe wskazane w § 2 oświadczenie o rozwiązaniu Umowy (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną e-mail). Zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Klienta do rozwiązania Umowy o świadczenie poszczególnej Usługi w inny sposób opisany w niniejszym Regulaminie. W przypadku Usług stosuje się odpowiednio § 11 ust. 3 lit. j-k.

Załącznik: Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z formularzem odstąpienia

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców Jednoosobowych)

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy zawartej poprzez Sklep w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od: 

 • w przypadku Usług – dnia zawarcia Umowy,
 • w przypadku Zakupu Produktów – standardowo od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu. Jeżeli jednak Produkty dostarczane są osobno termin liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z Produktów. Jeżeli natomiast Produkty są dostarczane partiami lub w częściach: termin liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Happy Plants (tj. Przemysław Stępniewski, ul. Hery 25D lok. 45, 01-497 Warszawa, tel. +48 500 034 006, e-mail: hello@happy-plants.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 zł brutto. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Formularz odstąpienia

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 • Adresat: Przemysław Stępniewski, ul. Hery 25D lok. 45, 01-497 Warszawa, tel. +48 500 034 006, e-mail: hello@happy-plants.pl
 • Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy obejmującej Zakup następujących Produktów / Umowy o świadczenie następującej Usługi (*): ……………………………………………….
 • Data zawarcia Umowy / odbioru(*) Produktu …………………………………….……..………………………..
 • Imię i nazwisko Klienta:………………………………………………………………………………………………………..
 • Adres Klienta:………………………………………………………………………………………………………………………
 • Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):…………………………
 • Data:……………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.